NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: IVN Nieuwkoop, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie.
Zij is gevestigd te Nieuwkoop.

DUUR

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

 1. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
 2. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking
 3. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;
 4. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld; 
 5. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de aktiviteiten van het IVN;
 6. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
 7. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken. 

MIDDELEN TOT DE DOELSTELLING

Artikel 4

 1. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het organiseren van natuur- en milieueducatieve aktiviteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;
  2. het op positieve wijze beinvloeden van het beleid en de aktiviteiten van de plaatselijke overheid op het gebied van natuur- en milieu(educatie);
  3. het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuur- en milieueducatie betreft;
  4. alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen van bezwaar en beroep in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk als op strafrechtelijk gebied, tegen (rechts) handelingen in strijd met datgene wat de vereniging casu quo het IVN nastreeft.
 2. Waar mogelijk dient terzake van de uitvoering van de doelstelling, aan samenwerking met het IVN prioriteit te worden gegeven.

GELDMIDDELEN  

Artikel 5

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • jaarlijkse contributies van gewone leden;
  • bijdragen van donateurs;
  • subsidies en opbrengsten van akties en verkopen;
  • verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen; 
  • eventuele andere baten.
 2. Erfstellingen mogen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. Gewone leden zijn jaarlijks een contributie aan de vereniging verschuldigd.
 4. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering; zij bedraagt tenminste het bedrag vastgesteld door de Verenigingsraad voor de leden van het IVN. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 5. Jaarlijks dient door de vereniging een door de districtsledenvergadering vast te stellen deel van de contributies van de leden aan het district, waaronder de vereniging ressorteert, te worden afgedragen. Deze afdracht wordt bepaald naar het aantal leden van de vereniging per een januari van enig jaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten van leden of lid wordt gesproken, worden daaronder steeds zowel de gewone als de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging in het kader van de doelstellingen als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

Artikel 7

 1. Gewone leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen.
 2. Een natuurlijk of rechtspersoon kan als lid worden toegelaten, nadat hij/zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de secretaris van de vereniging heeft ingediend, onder vermelding van de volledige personalia, waaruit blijkt dat:
  • het aangemeld lid bereid is daadwerkelijk mee te willen werken aan de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en daarmee van het IVN;
  • doel of taakstelling van het aangemelde lid niet strijdig is met het doel van de vereniging.
 3. Het bestuur beslist omtrent de inschrijving als aangemeld lid. ·
 4. Bij weigering tot inschrijving als aangemeld lid kan de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen alsnog tot inschrijving van een aangemeld lid besluiten.
 5. Het landelijk bestuur van het IVN beslist over toelating van bij de vereniging aangemelde en ingeschreven leden, nadat zij, via een aanmeldingsformulier daartoe een verzoek heeft ontvangen. Een positief besluit betekent toelating tot het IVN en toelating van het aangemelde lid tot de vereniging.
 6. Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden, door de algemene ledenvergadering benoemd. Het daartoe strekkend besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 7. Door het bestuur wordt bijgehouden een register waarin worden vermeld de volledige personalia van alle tot de vereniging toegelaten leden.
 8. Het lidmaatschap van natuurlijke personen is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 9. De leden van de vereniging zijn onderworpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van het IVN. Het bestuur is bevoegd aan het IVN alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden, de vereniging betreffende, te verstrekken.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij heeft opgehouden te bestaan;
  2. door schriftelijke opzegging door een lid;
  3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
  4. door opzegging namens het IVN;
  5. door ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement van het IVN.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes weken, wanneer een lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, binnen die opzegtermijn niet ten volle aan zijn verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
 4. Opzegging namens het IVN geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten van het IVN overeenkomstig de wijze als in het voorgaande lid is bepaald. Het bestuur van het IVN zendt een kopie van de schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging.
 5. De opzegging ingevolge de leden 3 en 4 van dit artikel geschieden steeds schriftelijk, onder opgave van redenen
 6. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beeindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. In afwijking van het bepaalde in artikel 36 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 3 van gemeld wetsartikel bepaalde. 
 8. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen op bij reglement te bepalen wijze, ingeval zij daartoe termen aanwezig acht.
 9. Tegen de schorsing is binnen een maand beroep mogelijk overeenkomstig het daaromtrent in het huishoudelijk reglement van het IVN bepaalde. Het betreffende districtsbestuur beslist in hoogste ressort.
 10. Gedurende de periode dat het lid is geschorst en hangende de uitspraak, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 11. Het bestuur is bevoegd tot ontzetting overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement van het IVN.
 12. 0ntzetting geschiedt door het bestuur, na een daartoe genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 13. Een lid dat door het bestuur wordt geschorst casu quo uit het lidmaatschap wordt ontzet, wordt hiervan door het bestuur, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement van het IVN, ten spoedigste onder opgave van redenen in kennis gesteld. Gelijktijdig wordt aan de secretaris van het IVN alsmede aan de secretaris van het district waaronder de afdeling ressorteert, een kopie hiervan gezonden.
 14. Tegen ontzetting is beroep mogelijk overeenkomstig het daaromtrent in het huishoudelijk reglement van het IVN bepaalde. De Verenigingsraad beslist in hoogste ressort. Gedurende de beroepstermijn en hangende de uitspraak is het lid geschorst.

DONATEURS

Artikel 9

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.  
 2. Donateurs zijn natuurlijke personen danwel rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging hebben verplicht jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd. 
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of door de donateur door opzegging worden beeindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven casu quo blijft de overblijvende leden danwel lid, een bevoegd college vormen. De overblijvende leden casu quo lid zijn/is als dan verplicht deze vacature(s) als agendapunt op de eerstkomende algemene ledenvergadering te doen behandelen. In de vacature(s) dient te worden voorzien in de daarop volgende algemene ledenvergadering, welke algemene ledenvergadering binnen een maand na het ontstaan van de vacature (s) dient te worden uitgeschreven.
 2. Om benoembaar te zijn in het bestuur, dient men tenminste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt en lid te zijn van de vereniging.
 3. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit een of meer voordrachten.
 4. Tot het doen van voordrachten zijn bevoegd:
  1. het bestuur; of
  2. tenminste vijf leden tezamen.
 5. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. De voordracht door tenminste vijf leden dient schriftelijk, voor de aanvang van de algemene ledenvergadering, bij het bestuur te worden ingediend.
 6. Is geen voordracht opgemaakt dan voorziet de algemeneledenvergadering daarin zelf.
 7. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar.
 8. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuursleden die gekozen zijn in de vacature van een tussentijds afgetreden bestuurslid, nemen in het rooster van aftreden diens plaats in. Aftredende bestuursleden zijn slechts eenmaal terstond herkiesbaar.
 9. De voorzitter wordt op voordracht van de algemene ledenvergadering in die hoedanigheid benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De funkties van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.

Artikel 11

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. Door het verstrijken van twee zittingsperioden van elk drie jaar.
  2. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
  3. Doordat een bestuurslid zelf ontslag neemt, mits dit schriftelijk geschiedt. Dit ontslag kan te allen tijde worden ingediend.
  4. Als de algemene ledenvergadering, indien zij daartoe termen aanwezig acht, een bestuurslid schorst of ontslaat uit zijn funktie. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. Het ontslag gaat in indien beroep niet meer mogelijk is danwel de districtsledenvergadering het besluit tot ontslag heeft bevestigd. Het districtsbestuur wordt van het besluit van de algemene ledenvergadering op de hoogte gesteld.
 2. Tegen ontslag door de algemene ledenvergadering is beroep mogelijk bij het districtsbestuur overeenkomstig het bepaalde in de districtsstatuten en/of reglementen. Beroep moet worden aangetekend binnen een maand na het door de algemene ledenvergadering genomen besluit tot ontslag. Gedurende de beroepstermijn en hangende de uitspraak is het bestuurslid geschorst.

BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Zij informeert de algemene ledenvergadering over activiteiten en over onderwerpen die bij haar in behandeling of onderzoek zijn.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen, die door het bestuur of door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden ingesteld. Een werkgroep telt tenminste twee leden. Elke werkgroep kiest uit haar leden een coordinator, die de algemene gang van zaken binnen de werkgroep behartigt. Het bestuur voorziet de werkgroep van een duidelijke taakomschrijving en is gehouden regelmatig overleg te plegen met de coordinator betreffende de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen.  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder B, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bij reglement vast te stellen bedrag te boven gaan;
   1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en/of geven van onroerende zaken;
   2. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   3. het ter leen verstrekken alsmede het ter leen ontvangen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet; 
   4. het aangaan van dadingen, het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen alsook van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. 
   5. het aangaan van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris of bij ontstentenis van een hunner door de overblijvende met een ander bestuurslid of bij diens ontstentenis een door het bestuur aan te wijzen gemachtigde, zijnde een lid van de afdeling.

JAARVERSLAG,REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  
 3. Het bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar in een alsdan te houden algemene ledenvergadering haar financiele jaarverslag bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten alsmede een rekening en verantwoording, betreffende het door haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur, ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Na afloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiele commissie van tenminste twee personen. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiele commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet terzake van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen vier weken brengt deze nieuw benoemde commissie verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering die twee weken nadien opnieuw bijeenkomt. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al de maatregelen welke door haar van belang worden geacht.
 7. Goedkeuring van het jaarverslag door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 15

 1. Het bestuur vergadert in enig verenigingsjaar zo vaak als zij dit nodig acht.
 2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek van minimaal twee bestuursleden verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op een termijn niet langer dan veertien dagen. Indien aan dit verzoek binnen zeven dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het in het reglement bepaalde. Voor zover de voorzitter weigerachtig zou zijn de vergadering te leiden, kunnen zij uit hun midden voor de duur van de betreffende vergadering zelf een voorzitter benoemen.
 3. De wijze en de termijnen waarop de bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen kunnen bij reglement worden geregeld.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 5. In een bestuursvergadering worden geen besluiten genomen indien niet tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, tenzij voldoende bestuursleden tevoren hun stem schriftelijk hebben kenbaar gemaakt.
 6. Alle bestuursbesluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 16

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door toezending aan alle leden van een schriftelijke oproep met agenda en vergaderstukken.
 2. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen of zo dit minder is op verzoek van tenminste drie leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, overeenkomstig het in het reglement bepaalde. De kosten van deze vergadering komen ten laste van de vereniging.
 3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. Hierin worden aan de orde gesteld:
  1. het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 14 van deze statuten, tezamen met het verslag van de financiele commissie;
  2. de benoeming van de financiele commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. een jaarplan voor het komende verenigingsjaar;
  5. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  6. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; 
  7. de aanwijzing van een afgevaardigde van de vereniging naar de eerstkomende districtsledenvergadering;
  8. voorstellen voor kandidaat-verenigingsraadsleden en/of kandidaatleden voor het landelijk bestuur van het IVN.
 4. Op iedere algemene ledenvergadering kunnen aan de orde worden gesteld de in lid 3 van dit artikel sub c,d,e,f,g en h opgenomen onderwerpen.
 5. Voorts wordt voor elke districtsledenvergadering waarin de agenda en bijbehorende stukken van de Verenigingsraad van het IVN aan de orde wordt gesteld, een algemene ledenvergadering gehouden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17

 1. Aan de algemene ledenvergadering van de vereniging komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen. 
 2. Alle leden en donateurs van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en kunnen daar het woord voeren. Over toelating van anderen dan de in dit lid bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering. 
 3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem. Donateurs hebben geen stem.
 4. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging en bij diens ontstentenis een ander in funktie zijnd bestuurslid. Indien geen bestuurslid aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 5. Besluiten met betrekking tot zaken worden genomen en verkiezing van personen geschieden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
 6. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook bij de tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die, bij de tweede stemming, het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.  Indien meer dan twee personen in die situatie verkeren, wordt door loting uitgemaakt welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen. Indien het grootste aantal stemmen slechts door een persoon is verkregen, wordt herstemd tussen die persoon en degene die een aantal stemmen heeft verkregen dat het grootste aantal stemmen nabij komt; indien meer personen in deze situatie verkeren, beslist het lot wie  voor herstemming in aanmerking komt. Bij deze derde stemming is diegene gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij staking van de stemmen beslist het lot.
 7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken geschiedt mondeling. De voorzitter kan verklaren, mits zonder tegenspraak van de algemene ledenvergadering, dat een voorstel of besluit, bij acclamatie is aangenomen of verworpen. Mocht dit oordeel onmiddellijk na de uitspraak worden betwist, dan vindt herstemming plaats indien de meerderheid der algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, indien tenminste een vijfde gedeelte van het aantal aanwezige leden dit verlangt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 8. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde zijn ongeldig.
 9. Voorstellen, welke niet op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomen, kunnen alleen worden behandeld op voorstel van het bestuur met goedkeuring van vier vijfde van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. Zodanige voorstellen kunnen slechts worden aangenomen met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 10. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen andere persoon, notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 18

  1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Bij wijziging van de statuten dient het bepaalde in het reglement en/of overgangsregeling bij de besluitvorming te worden betrokken.
 1. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, aan alle leden toezenden.    
 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts in eerste instantie worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal stemmen dat in een algemene ledenvergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig casu quo vertegenwoordigd is.
 3. Indien het in lid 3 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen daarna een nieuwe vergadering uitgeschreven binnen een termijn van vier weken, waarin de statutenwijziging opnieuw aan de orde wordt gesteld. In deze vergadering kan met tenminste twee derde van het aantal aanwezige stemmen tot wijziging worden besloten, zonder dat gemeld quorum aanwezig is.

Artikel 19

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

 1. het bestuur van het IVN, door het bestuur van de vereniging daartoe verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven tegen de voorgestelde statutenwijziging geen bezwaar te hebben; 
 2. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt;
 3. een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en de integrale tekst van de gewijzigde statuten zijn ingeschreven in het verenigingsregister, gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  binnen wiens rechtsgebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 20

Een bepaling van deze statuten welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 21

 1. Behoudens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, kan de vereniging worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 18 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij de oproeping tot de in lid 1 bedoelde vergadering, moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
 3. Het batig saldo na de vereffening vervalt aan het IVN. Bij het besluit tot ontbinding kan echter, na schriftelijke instemming van het landelijk bestuur van het IVN, ook voor een andere bestemming van het batig saldo worden gekozen, mits binnen de doelstelling van het IVN.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook niet daar waar het betreft regelend recht, noch met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van het IVN of de eigen statuten.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 23

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen en/of letsel van welke aard ook aan een of meer leden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.

Artikel 24

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en/of de statuten en het huishoudelijk reglement van het IVN niet voorzien, beslist het bestuur.